Geodetické práce

 • Geometrické plány na
  • oddelenie pozemkov (vzor)
  • zameranie stavieb ku kolaudácii, pôžičke (vzor)
  • usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom (vzor)
  • vyznačenie vecného bremena
  • vyňatie z PPF a LPF (vzor)
 • Vytyčovací náčrt hranice pozemkov (vzor)
 • Vytýčenie stavebných objektov
 • Polohopisné a výškopisné plány (vzor)
 • Počítanie kubatúr
 • Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • Porealizačné zameranie stavebných objektov
 • Účelové mapy
 • Pozdĺžne a priečne profily